BETA VERSION

This website is currently under development. The layout, features and content are subject to change without prior notice.

Found a bug? We will be grateful, if you let us know at: admin@mojatrasa.eu

Regulamin serwisu internetowego www.mojatrasa.eu

WSTĘP

W związku z tym, iż serwis jest serwisem polskojęzycznym, oraz w związku z tym, że Usługodawca jest podmiotem polskim i ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników – Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną).

 1. Definicje

  1. Usługodawca – Mariusz Wąsewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działający pod firmą Grill Bar „Jagódka” Mariusz Wąsewicz, którego główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w Horodniance 51/1 (zwanym dalej „Usługodawcą”) pod numerem NIP 8461456073. Usługodawca jest jednocześnie właścicielem i administratorem Serwisu.
  2. Usługobiorca / Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin.
  4. Misja - Misją serwisu jest skatalogowanie utworów audiowizualnych (filmów), o tematyce drogowej, zamieszczonych na serwerach internetowych (w szczególności youtube.com), w celu ich udostępniania oraz promowania w śród użytkowników
  5. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  7. Serwis – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.mojatrasa.eu
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  9. Chwila Zawarcia Umowy – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika linku aktywującego wysłanego z Serwisu na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie (w zakresie utrzymywania przez Administratora Profilu Użytkownika Zarejestrowanego).
  10. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
  11. Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.
  12. Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
  13. Film – utwór audiowizualny, o tematyce związane z podróżami, drogą, turystyką, motoryzacją; udostępniony poprzez aktywny link w Internecie, który został skatalogowany za pomocą Serwisu, przez jego użytkownika, w celu udostępnienia go szerszej widowni, oraz komentowaniu.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin utworzony jest celem wykonania obowiązków określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) i określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu .
  2. Administrator nie przechowuje żadnych treści multimedialnych od Użytkowników na swoich serwerach, w szczególności Użytkownicy nie mogą na serwery Administratora wgrywać żadnych plików multimedialnych.
  3. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 wcześniej wymienionej ustawy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług.
  4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług w ramach korzystania z Serwisu, zasady świadczenia Usług, zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
  5. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
  7. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez nie i obowiązujących w ramach danego serwisu.
  8. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu przez 24 godziny na dobę.
  9. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Usługobiorcy korzystając z Usług zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  10. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadania urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików ‘cookies’).
  11. Prowadzenie przez Administratora Serwisu (Usługa) obejmuje przede wszystkim:
   1. Wspieranie Misji Serwisu
   2. umożliwianie wyrażania opinii przez Użytkowników o filmach dodanych przez siebie lub innych użytkowników
   3. udostępnienie zawartości Serwisu wszelkim odwiedzającym Użytkownikom (niekoniecznie Zarejestrowanym)
 3. Usługobiorca

 4. Status Usługobiorcy uzyskuje każda osoba fizyczna oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego korzystająca z Serwisu. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Wspieranie Misji Serwisu - Udostępnienie linków.

  1. Usługobiorca posiada możliwość poszerzenia bazy filmów skatalogowanych przez serwis.
  2. W tym celu Usługodawca umożliwia Usługobiorcy dodawanie aktywnego linku do takiego filmu, w ten sposób, aby film mógł być wyświetlany na serwisie, z adnotacją o nazwie Usługobiorcy, który go dodał.
  3. Usługobiorca dodają link do filmu oświadcza, iż dokonuje tego bez uszczerbku do dla praw osób trzecich – biorąc pod uwagę prawodawstwo krajowe, oraz prawa państw obcych.
  4. Zabronione jest jednocześnie dodawanie linków do filmów zawierających:
   1. treści pornograficzne oraz o wyraźnie erotycznym charakterze.
   2. treści drastycznych i przedstawiających przemoc lub okrucieństwo głównie z myślą o zszokowaniu widzów, wywołaniu sensacji czy naruszeniu czyjejś godności.
  5. Administrator jest uprawniony do usuwania linków prowadzących do filmów o których mowa w punkcie powyższej oraz do takich, których treść odbiega od Misji Serwisu.
 6. Komentowanie

  1. Usługobiorca posiada możliwość dodawania komentarzy pod udostępnianymi filmami wyłącznie we własnym imieniu
  2. Serwis umożliwia prezentowanie przez Użytkowników Materiałów dotyczących tematyki Serwisu oraz dzielenie się Użytkowników między sobą poglądami i opiniami na temat filmów m. in. poprzez system komentarzy,. Administrator monitoruje treść komentarzy pod względem zgodność z prawem, na żądanie uprawnionego podmiotu usuwa je, bądź modyfikuje.
  3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem (zwłaszcza naruszających prawo autorskie), wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
  5. Osoby zamieszczające Materiały i komentarze rozpowszechniają dodawana przez siebie treści na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. To samo dotyczy odpowiedzialności za dodawane przez Użytkownika Materiały.
  6. Użytkownik oświadcza, że wie, iż odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez siebie.
  7. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin, Administrator Serwisu ma prawo blokować dostęp do możliwości dodawania treści w serwisie lub nawet całkowicie zablokować Konto takiego Użytkownika.
  8. Administrator uprawniony jest do kasowania i moderowania komentarzy.
 7. Postępowanie reklamacyjne

  1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
  2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
  3. Reklamacje powinny być przesyłane na specjalny adres mailowy podany na stronie Serwisu w formie elektronicznej i powinny zawierać:
   1. Przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie
   2. Oznaczenie Usługobiorcy
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji. Decyzje Usługodawcy są ostateczne.
 8. Zawarcie i rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Usługobiorcę zawarta w czasie opisanym w dziele Definicje.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
   1. Opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu
   2. Decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana w szczególności:
    1. Naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony usługobiorcy
    2. Odmową Usługobiorcy udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi
    3. Problemami technicznymi po stronie Usługodawcy, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego Usługi przez Usługodawcę
 9. Obowiązki i uprawnienia usługodawcy i usługobiorców.

  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych lub losowych.
  2. Celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu ustanawia się Administratora oraz Moderatora Serwisu
  3. Uprawnienia Administratora:
   1. Zarządza stroną
   2. Przesyła aktualności oraz informacje dotyczące strony
   3. Usuwa linki do Filmów niezwiązanych z tematyką Serwisu lub naruszających regulamin, a także wysyła ostrzeżenia do użytkowników
  4. Uprawnienia Moderatora - Usuw linki do Filmów niezwiązanych z tematyką Serwisu lub naruszających regulamin.
  5. Użytkownik dodający link odpowiada za treść filmu oraz za nienaruszanie praw osób trzecich.
 10. Polityka prywatności

  1. Na potrzeby aktywności w Serwisie będzie wymagane stworzenie indywidualnego konta użytkownika. Niezbędnym do stworzenia konta będzie podanie loginu, hasła, oraz adresu mailowego, na który będzie przesłana wiadomość potwierdzająca założenie konta w Serwisie.
  2. Wszelkie inne dane nie będą wymagane zarówno do stworzenia konta jak i prawidłowego korzystania z Serwisu zarówno jako użytkownik bierny lub czynny.
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu jedynie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu ich zgody i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  5. Administratorem Danych Osobowych jest Mariusz Wąsewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działający pod firmą Grill Bar „Jagódka” Mariusz Wąsewicz, którego główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w Horodniance 51/1 (zwanym dalej „Usługodawcą”) pod numerem NIP 8461456073, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie. A po uzyskania osobno stosownych zgód, również w celach marketingowych.
  7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia finalizację procesu Rejestracji (który kończy Chwila Zawarcia Umowy) i tym samym uniemożliwia założenie Konta / Profilu Użytkownika.
  8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  9. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  10. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i niniejszego Regulaminu (oraz w związku z udzielonymi odpowiednio przez Użytkowników zgodami). Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą podmiotom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu, ankiet i innych narzędzi statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
  12. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
  13. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
  14. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
   1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
   2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   3. zbierania danych statystycznych.
  15. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.
 11. Prawa własności intelektualnej

  1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych (w zakresie udostępnianej platformy komunikacyjnej).
  2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Materiału lub Postu) jest zabronione.
 12. Inne treści przekazywane w ramach Serwisu

  1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Serwisie lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (w tym drugim wypadku na podstawie osobno wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i ewentualną Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.
  2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.
  3. W Portalu mogą znajdować się Materiały, na które Administrator nie ma wpływu. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi.
 13. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego (domyślny adres aktualnej wersji: www.mojatrasa.eu/terms).
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu uprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, brak akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika przy najbliższej próbie logowania, skutkuje zawieszeniem Konta/Profilu, co polega m. inn. na braku możliwości publikowania przez Użytkownika nowych Postów lub edycji starych.
  5. Zalogowanie się do zwieszonego Konta akceptacja wyświetlonego Regulaminu w wersji po zmianach skutkuje wznowieniem Usług na warunkach podanych w nowej wersji Regulaminu.
  6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2017.
«

Versions

loading

Time

loading

Settings from VideoPage.settings

loading

Headers

loading

Request

loading

SQL queries from 1 connection

loading

Static files (2307 found, 8 used)

loading

Templates (3 rendered)

loading

Cache calls from 1 backend

loading

Signals

loading

Log messages

loading